Deze website wordt jou aangeboden door 6Gorilla’s (hierna: “6G”) Kanaalweg 29, 3526 KM te Utrecht. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.6gorillas.nl (hierna: ”Website”). Door het gebruik van de Website verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Gebruik Website
De informatie op de Website is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen voor jou samengesteld. De informatie op de Website wordt bij gelegenheid aangepast. Wanneer je desondanks fouten op de Website aantreft, of problemen ondervindt bij het gebruiken van de Website, stellen wij het zeer op prijs dat je ons hierover informeert door ons een e-mail te sturen naar info@6gorillas.nl. Wij zullen dan ons best doen uw problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Aan de content op de Website kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. 6G is niet aansprakelijk voor (a) schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet beschikbaarheid van de content; (b) schade als gevolg van het gebruik van de content; en /of (c) schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van- of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door 6G.

6G spant zich in om haar Website en de content zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van haar Website en/of (delen) van de content. Het is uitsluitend toegestaan om de informatie, gegevens, programmatuur, diensten en overige content, die 6G op de Website aanbiedt, te raadplegen en gebruiken voor informatieve doeleinden. Het is niet toegestaan de Website en de content ruimer te gebruiken dan overeengekomen of te gebruiken op een manier die anderen, en/of 6G zou kunnen schaden of die het goed functioneren van de Website of de content zou kunnen aantasten. Het is niet toegestaan om onder een valse naam of door omzeiling van de beveiligingsmaatregelen van onderdelen van de Website gebruik te maken, die niet publiekelijk toegankelijk zijn.

Wijzigingen
6Gorilla’s behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van de Website en deze Disclaimer, geheel of gedeeltelijk aan te passen.

Links
6Gorilla’s behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links vanaf de Website of naar de Website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de Website dan de hoofdpagina.

Intellectuele eigendomsrechten
Op alle inhoud en opmaak, waaronder mede begrepen – maar niet uitsluitend – de content, teksten, foto’s, logo’s, infographics, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, audiovisuele producties, databestanden, waaronder de lay-out en kleurencombinaties van de Website rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, van 6Gorilla’s of diens licentiegevers. Het is zonder de toestemming van 6G of diens licentiegevers niet toegestaan (delen van) de Website openbaar te maken of te verveelvoudigen, of anderszins te gebruiken, anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij het gebruik maken van de Website verklaart u de nodige zorgvuldigheid te betrachten en staat u ervoor in dat deze content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Door jou verstrekte informatie
6Gorilla’s garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt én aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet- of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacy Statement. 6Gorilla’s behoudt zich het recht voor om de door jou verstrekte informatie te wijzigen en/of te verwijderen van de Website.